Tour 95 Um den Starnberger See am 23. September

© ADFC FFB 2023